สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.จัดอบรม “พัฒนาทีมวิชาการสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)”

วันที่ 7 - 8 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

...นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม“พัฒนาทีมวิชาการสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)”
โดยมี แพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย ผู้แทนรองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)และบรรยายเรื่องการใช้เงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่น ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับเขต

... ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย บริหารจากกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)ทั้ง 50 เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 230 คน

...การอบรมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการกับโครงการการพัฒนารูปแบบ พชข. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในเขตเมือง ตามแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบาย และพัฒนาความร่วมมือแบบบูรณาการ ในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง

...ทั้งนี้ เพื่อผลักดัน ชี้แนะ และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ด้านการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมถึงกลไกขับเคลื่อนสำคัญ คือ กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือจัดการปัญหาโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ การลดป่วย ลดตาย ส่งผลให้ประชาชนในเขตเมือง มีสุขภาพที่ดี และเพื่อ ให้เครือข่ายได้รับการสนับสนุนการจัดกระบวนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และสนับสนุนกลไก พชข. ในการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพกรุงเทพมหานคร อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนปลอดโรค ปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ