สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. และภาคีเครือข่าย รณรงค์สร้างความรอบรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ในงาน “สุขภาพดีกับ กทม.”

วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์ บริเวณโถง ชั้น 1 และลานด้านด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

…นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ประธานพิธีเปิดงาน “สุขภาพดีกับ กทม.” โดยมีนายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงาน สุขภาพดีกับ กทม. ครั้งนี้ เป้นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาสังคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมสุขภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Bangkok Health Application) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อันเป็นการรณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชน มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มอบหมายนางศุภรัตน์ บุญนาค หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว และรับมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มาร่วมออกบูธ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.)และประชาชนร่วมงานกว่า 250 คน ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมตามบูธ อาทิ เช่น
- “อสส.ยุค4.0 ฉลาดรอบรู้เรื่องสุขภาพ” โดย อ.เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี,
- “คนฉลาดใช้ App ฉลาดบอก” โดยหน่วยงานภาคีเครือข่าย,
- สาธิตกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care : PLC) โดย วิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้จัดแสดงบูธนิทรรศการและให้ความรู้เรื่อง “การรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่และควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคนำเสนอวิธีการร้องเรียน TAS (Tobacco &Alcohol Surveillance System )โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ สปคม.ได้ นำเสนอ แอปพลิเคชั่น YAK DATA (พบยักษ์ อุบัติเหตุหรือสภาพถนนอันตราย) เพื่อเตือนเพื่อนร่วมทาง จากจุดอุบัติเหตุบนท้องถนน

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มุ่งหวังส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และรอบรู้ทางด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพทั้งตนเอง ครอบครัวและคนที่รักได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนในเขตเมืองมีสุขภาพที่ดี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ