สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. เตรียมพร้อมบุคลากร รพ.เอกชน และรัฐ ในกทม. พร้อมรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบเจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สปคม.กรมควบคุมโรค เตรียมความพร้อมบุคลากรสถานพยาบาลรพ.เอกชน และรัฐในกทม. พร้อมรับมือตอบโต้กับภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันนี้ (27 มกราคม 2563) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

...นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่าย สถานประกอบการ และสถานพยาบาลในพื้นที่เขตเมือง  เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  รุ่นที่ 1 สําหรับบุคลากรสถานพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลางผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลในกทม. โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีความสำคัญ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมาก 2) เพื่อทบทวนการใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( Personal Protective Equipment) หรือ PPE  เพื่อให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์โรคอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายการดําเนินงานในการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนโรคในพื้นที่เขตเมืองให้เข้มแข็ง

...สืบเนื่องจากกรณีรายงานข่าวในประเทศจีนว่า พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่อาจมีความเชื่อมโยงกับ SARS (Severe Acute Respiratory distress Syndrome) ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม – 26 มกราคม 2563  สําหรับประเทศไทย มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคนี้สูง เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจีน หรือต่างชาติที่เดินทาง ระหว่างไทย จีน จํานวนมาก และมีสายการบินจากเมืองอู่ฮั่น มายังประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน ดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินภูเก็ต รวมแล้วหลายเที่ยวบินต่อวัน  กรมควบคุมโรค จึงยกระดับ การปฏิบัติจากภาวะปกติ เป็นระดับที่ 1 (Alert Mode) โดยให้มีการปฏิบัติที่สําคัญ ได้แก่ เฝ้าระวังผู้เดินทาง จากพื้นที่ ที่มีการระบาดในทุกช่องทางที่มี direct fight จากพื้นที่ระบาดและมีการให้ความรู้กับผู้เดินทาง เพื่อให้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ติดตามข่าวการระบาดในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ยกระดับการปฏิบัติจากภาวะปกติของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) จากระดับที่ 1(ดูแลและป้องกันสุขภาพ) ขึ้นเป็นระดับ 2(ระมัดระวังสุขภาพมากขึ้น) กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อประชาชนมีความปลอดภัย ลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อ และเฝ้าระวัง ตอบสนองต่อสถานการณ์โรคอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ

…ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  ผู้บริหารสำนักอนามัยและคณะ, ผู้บริหารสำนักการแพทย์และคณะ, ผู้ประกอบการ โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่เขตเมือง,  หน่วยบริการทางสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชนและภาครัฐในกทม. และคณะทํางานในภาวะฉุกเฉินของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมทั้งสิ้น 230 คน
...ภายในการประชุม ประกอบด้วย การอภิปราย การเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019              (Novel Coronavirus 2019) ในประเด็น ดังต่อไปนี้
-  สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019             
- การจัดการเมื่อพบผู้ป่วยหรือสงสัยป่วยเป็นโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019        
- ระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลในพื้นที่ กทม       
- การทําลายเชื้อ และลดการแพร่เชื้อในห้องแยกโรค/รถฉุกเฉิน       
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การสวมและใส่ชุด PPE / การทําลายเชื้อ / การเก็บสิ่งส่งตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ