สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. เตรียมพัฒนาหลักสูตร..”ยกระดับศักยภาพนักบริหารด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง”

วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรนักบริหารการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง มีทักษะการบริหารงานควบคุมโรค, เป็นนักบริหารการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองยุค 4.0 และสามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน ประสาน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองได้อย่างมืออาชีพ

... ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางวราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะ, แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองผสปคม.) และทีมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเข้าประชุม รวมทั้งสิ้น 16 คน

...การประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำหลักสูตร ในการยกระดับศักยภาพนักบริหารด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย
1. วิทยาการระบาดประยุกต์เพื่อการควบคุมโรคเขตเมือง
2. Global Healthy Cities
3. urban design health developments
4. กลไกระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
5. การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการควบคุมโรคเขตเมือง
6. การประเมินผลมาตรการการควบคุมโรค
7. การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อสุขภาพ
8. How urban technology transforms our city
9. Policy brief and Collaboration & unity
10. ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการยุคใหม่

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มุ่งเน้นให้บุคลากร มีทักษะในการบริหารงาน ส่งผลให้เกิดการดำเนินงานในพื้นที่เขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ อันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ลดป่วย ลดโรคและภัย และลดการเสียชีวิตต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ