สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.นำเสนอผลงาน...สำนักข่าวเฉพาะกิจ ทีมข่าวคนเคลื่อนเมือง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย อาคาร1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ได้จัดตั้งสำนักข่าวเฉพาะกิจ “ทีมข่าวคนเคลื่อนเมือง วัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการสื่อสารยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการทำงานในเขตเมือง ให้กับนักการเมือง หรือผู้กำหนดนโยบายสุขภาพ ได้รับรู้และช่วยสนับสนุนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประชาชนมีสุขภาพดี

...ถือเป็นนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่ แล้วนำไปใช้ประโยชน์ ได้มอบให้ นางศุภรัตน์ บุญนาค หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง นำเสนอผลงาน...สำนักข่าวเฉพาะกิจ “ทีมข่าวคนเคลื่อนเมือง”

...โดยมีอาจารย์ผู้วิพากย์ 3 ท่าน คือ
1.อาจารย์กันต์ วีระกันต์ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการนวัตกรรม ประสบการณ์ปฏิบัติงานที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) ปัจจุบัน บริษัทไบโอเนียร์ เอเชีย จำกัด
2.อาจารย์นฤมล วัฒนากรพันธุ์ บริษัทไบโอเนียร์ เอเชีย จำกัด
3.ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล

...ขอขอบคุณกองนวัตกรรมและวิจัย การประชุมนำเสนอครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดทางไกล(Video Conference)ให้กับเครือข่าย มีบุคลากรหน่วยงานที่เข้าชมและนำเสนอผลงานนวัตกรรม ช่วงบ่ายวันนี้ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร.)ที่ 1 เชียงใหม่ สคร.ที่ 2 พิษณุโลก สคร.ที่ 3 นครสวรรค์ สคร.ที่ 4 สระบุรี สคร.ที่ 5 ราชบุรี สคร.ที่ 6 ชลบุรี และสปคม.

...นับเป็นเวทีที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีคุณค่า เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น งานมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
.............................................
#สปคม. - กับ กองนวัตกรรมและวิจัย กนว. - Fanpage
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ