สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ตามแนวคิด SEX รอบคอบ ตอบ OK เรื่องเท่ๆ กับรักของเรา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 1 ศูนย์สาธิตบริการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค กรุงเทพฯ

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการป้องกันตนเองและคู่ ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย และเกมตอบปัญหาชิงรางวัล เนื่องในวันวาเลนไทน์ ตามแนวคิด “SEX รอบคอบ ตอบ OK : เรื่องเท่ๆ กับรักของเรา” โดยประเด็นการสื่อสารที่สําคัญ ดังนี้
- Say No ให้เป็น Say Yes ให้ถูก
- Start Condom Safe your SEX
- รักต่อ โรคไม่ติด ต้องคิดป้องกัน

...จากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และในปี 2562 พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคสำคัญ ได้แก่ หนองใน, ซิฟิลิสม หนองในเทียมม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองสูงขึ้น อัตราป่วยในทุกกลุ่มอายุเท่ากับ 33.9 ต่อประชากรแสนคน และโรคที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดได้แก่ หนองใน รองลงมาได้แก่ ซิฟิลิส โดยมีอัตราป่วย 14.8 และ 13.2 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี มีอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคสำคัญ สูงถึง 124.6 ต่อประชากรแสนคน (ที่มา :.. . รายงานการเฝ้าระวังโรค (รง.) 506 กองระบาดวิทยา, 7 มกราคม 2562)

...ประเทศไทย มีเป้าหมายจะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 : โดยไม่ติดเชื้อรายใหม่ ไม่ตายจากการติดเชื้อ เอชไอวี ไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ ซึ่งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ข้อมูลเป็นตัวชี้วัดและเตือนการเฝ้าระวัง คือ การเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น

...ดังนั้น ปัจจุบันได้ดำเนินงานควบคุมป้องกัน รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่บูรณาการไปกับการควบคุมป้องกันรักษาเอชไอวีและเอดส์ โดยการสร้างเสริม ความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV & STIs Literacy) เพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างถูกต้อง

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สนับสนุนสร้างภูมิคุ้มกันความรอบรู้ให้กับวัยรุ่น และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลด สื่อต้นแบบอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/ พร้อมร่วมกิจกรรม ออนไลน์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายได้ที่ Facebook Fanpage : Safe SEX Story สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ