สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ทีมข่าวคนเคลื่อนเมือง สปคม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

.....ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค มอบให้ นางรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนเมือง ปี 2563

...วัตถุประสงค์ เพื่อคณะกรรมการ คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านข่าวและการประชาสัมพันธ์ ค้นหาประเด็นเด่นโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของคนเขตเมืองการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐ/เอกชน บุคคลต้นแบบ บุคคลที่มีชื่อเสี่ยง เพื่อร่วมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์งานป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพเขตเมือง รวมทั้งวางกรอบการพัฒนาทักษะบุคลากร “ทีมข่าวคนเคลื่อนเมือง สปคม.” การจัดทำข้อมูลประเด็นการสัมภาษณ์บุคคลเครือข่าย รูปแบบการจัดทำข่าวและนำเสนอข่าวผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ
….ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เขตเมือง ปี 2563 ได้แก่ รองผู้อำนวยการ สปคม. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสปคม. หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนเมือง ของกลุ่ม รวม จำนวน 20 คน

....ทั้งนี้ การพัฒนาและขับเคลื่อน “ทีมข่าวคนเคลื่อนเมือง สปคม.” เน้นการทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายและบุคคลต้นแบบที่ทำงานด้านสุขภาพของเขตเมือง ร่วมเป็นสื่อกลางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ควรต้องเฝ้าระวังได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งรู้จักวิธีการป้องกันโรค พร้อมรับมือและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ