สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ 940  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี (ปฏิบัติงานที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ