สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศ สปคม. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)เลขที่ตำแหน่ง 940

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ