สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค โดย สปคม. ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติการคัดกรองโรคในกลุ่มผู้ต้องขังพื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เริ่มแห่งแรกเรือนจำกลางคลองเปรม

กรมควบคุมโรคโดย สปคม. ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และโรคไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน พื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มแห่งแรกเรือนจำกลางคลองเปรม

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดการปฏิบัติการคัดกรองโรคติดต่อในกลุ่มผู้ต้องขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ การปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา คัดกรอง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และโรคไวรัสตับอักเสบซี ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน งานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำ ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

การปฏิบัติการครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงผู้ต้องขังเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ 4 แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานหญิงธนบุรี จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,962 ราย โดยเริ่มต้นที่เรือนจำกลางคลองเปรมเป็นแห่งแรก ผลการปฏิบัติงานค้นหาคัดกรองวันที่ 9 มี.ค.2564 ณ แดน 2 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้ต้องขัง จำนวน 291 ราย

โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โดยทรงเห็นว่าสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขัง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ