สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ดำเนินการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และ ไวรัสตับอักเสบซี ในเรือนจำ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการตรวจคัดกรอง
การติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และโรคไวรัสตับอักเสบชี ในกลุ่มผู้ต้องขัง ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำ ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยใช้ชุดการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอซไอวี จากสารน้ำในช่องปาก ( Oral Fluid Test )
และเจาะเลือดส่งตรวจคัดกรองซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่และมีพฤติกรรมเสี่ยง
ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี และเรือนจำพิเศษธนบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2565 ผลดำเนินการ ดังนี้
เรือนจำพิเศษมีนบุรี คัดกรองผู้ต้องขัง รวม 463 ราย แบ่งเป็น ชาย จำนวน 364 ราย และ หญิง จำนวน 99 ราย ผลการ
ตรวจสารน้ำในช่องปากเป็นบวก จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 3)
เรือนจำพิเศษธนบุรี คัดกรองผู้ต้องขัง รวม 1,049 ราย เพศชายทั้งหมด พบผลการตรวจสารน้ำในช่องปากเป็นบวก
จำนวน 19 ราย (ร้อยละ 2)

สปคม. ปฏิบัติงานดังกล่าว ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย เพื่อดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังให้ได้รับสิทธิในการรักษา พยาบาลและ การสาธารณสุข อย่างเท่าเทียมกันตามหลักมนุษยธรรม ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  และให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังในด้านการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ