สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค และมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้ MOU ร่วมกัน

กรมควบคุมโรค และมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้ MOU ร่วมกัน

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุม 301 อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

กรมควบคุมโรคเข้าร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นักศึกษาคู่สัญญา รุ่นที่ 1 ระยะ 1 ปี ปีการศึกษา 2565

โดยผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลเป็น ผู้กล่าวรายงาน

รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้กล่าวเปิดงาน

ตามด้วย นพ.อำนวย กาจีนะ ประธานมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ในนามผู้สนับสนุนทุนนักศึกษาฯ ผู้กล่าวต้อนรับ และดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต้อนรับลำดับที่ 2

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดย นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายสุขสันต์ จิตติมณี รองผู้อำนวยการฯ และนางศุภรัตน์ บุญนาค รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว

ในการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ฯ ผศ.ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และนักศึกษาคู่สัญญา ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วจันดี อาจารย์

ภาควิชาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นผู้แนะนำคณาจารย์ภาควิชา คณาจารย์ประจำหลักสูตร และอ.ดร.เจษฎา คุณโน อาจารย์ภาควิทยาการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ผู้บรรยาย One year action plan schedule

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ระยะ 1 ปี ปีการศึกษา 2565 โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาการฝึกอบรมและวิจัย ด้านป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 10 ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (Training and Research in Urban Disease Control Program: TR-UDC Program 2021-2030) เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการภาคสนามด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และเพื่อสร้างเสริมระบบและเครือข่ายงานวิจัย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและภูมิภาค ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นักศึกษาคู่สัญญา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ