สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

"สปคม.ร่วมปฏิบัติการ ตรวจสอบและดำเนินมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เสี่ยง"

"สปคม.ร่วมปฏิบัติการ ตรวจสอบและดำเนินมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เสี่ยง"

    วันนี้(26 ธ.ค.61) กรมควบคุมโรค (นำทีมโดย นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจำรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับ..
- สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
- สำนักงานเขตปทุมวัน 
- สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน และ
- สรรพสามิต 
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ พื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับเสี่ยงสูง พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
............................................................................................................................................................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ