สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมจัดบูธวิชาการและได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ มอบรางวัล R2Rดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 31 รางวัล รางวัลการประกวดบูธนิทรรศการดีเด่นของกรมวิชาการและเขตสุขภาพ และรางวัลต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี 2561 

ซึ่งในการประชุมดังกล่าว กรมควบคุมโรค โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดบูธวิชาการเรื่อง Application Disease Prevention and Control: e -health Surveillance and Analytic System และได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ประเภทกรมวิชาการ โดยมีอีก 2 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้วย ได้แก่ กรมอนามัยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ยังมีรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่นประเภทเขตสุขภาพ 3 รางวัล ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 และเขตสุขภาพที่ 12 และรางวัลต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย 3 รางวัลได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนากระบวนการทำงานของตนสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำมาเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดเป็นวงจรการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดคือประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ


ข่าวสารอื่นๆ