สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้เป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของกรม

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้เป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของกรม "โครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ" ก่อนขยายดูแลครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ

...การวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ" มีประโยชน์ในการคัดกรอง วินิจฉัยได้แต่แรก เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพี่น้องประชาชน

วันนี้ (4 ตุลาคม 2561) ศูนย์นวัตกรรมคลินิก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ กล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อและคณะทำงาน เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ

....สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินโครงการนำร่อง (Pilot Study) ร่วมกับสำนักโรคไม่ติดต่อ ได้ติดตั้งเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อนำร่องในการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชนเป็นที่แรกของประเทศ

... โดยการใช้บัตรประจำตัวประชาชนร่วมด้วยกับการวัดการวัดความดันโลหิตเพื่อเก็บบันทึกข้อมูล โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถติดตามแปรผลได้จากโมบายแอปพลิเคชั่น

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชน ผู้มารับบริการทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ดูแลในกรณีฉุกเฉินส่งต่อ

2. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองได้

3. เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการรักษาพยาบาลสามารถนำข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการสุขภาพไปใช้สำหรับการเข้ารับการรักษาของผู้รับบริการ และเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการรักษาในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ

มีประชาชนพื้นที่เขตเมือง มารับบริการตรวจวัดความดันโลหิต ณ ศูนย์นวัตกรรมคลินิก ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 4 ตุลาคม 2561 จำนวน 1,294 คน พบทั้งภาวะความดันโลหิตสูงถึง 185 คน (ร้อยละ 14.3)

ภาวะแทรกซ้อน
หากไม่ได้รับการรักษา ภาวะความดันโลหิตสูงสามารถนำไปสู่โรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น
โรคหลอดเลือดในสมองตีบ/แตก โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลับ หัวใจล้มเหลว
ไตวาย โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ
โรคจอประสาทตาเสื่อม

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ส่งเสริมให้ประชาชนเขตเมือง สามารถดูแลและเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ความดันโลหิต วินิจฉัยโรคเบื้องต้น และสามารถบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองได้ต่อไป อันเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบโรคเบื้องต้น ก่อนที่จะสายเกินแก้ไข... หากพบว่าป่วย ได้รับการดูแล ให้คำแนะนำ ส่อต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง

..............................................................................................................................................................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ