สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ

บุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข และประชาชน

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนจิตอาสา “ทำดีด้วยหัวใจ” พร้อมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคนไทยปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย

วันนี้ (1 ตุลาคม 2561) ณ บริเวณภายในอาคาร ชั้น 1 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ประธานในพิธีนำบุคลากรถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการและบุคลากรที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และความฝันอันสูงสุด

โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทุกท่านได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะเป็นข้าราชการ และบุคลากรที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป 
2. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้ทําความดีอย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อสานสัมพันธ์ และส่งเสริมให้บุคลากรมีสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน

นอกจากนี้ บุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมทำความดี โดยการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยกิจกรรมดังกล่าว

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มุ่งมั่นทำความดี ปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรม อันงดงามของสถาบันชาติไทย เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ขจัดภัยและอุปสรรคต่าง ๆ ของบ้านเมือง และเป็นแบบอย่างของบุคลากรในการทำความดีอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป 
……………………………………………………….
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ