สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สร้างวัฒนธรรมองค์กรจัดพิธีวันสุดท้ายแห่งการเกษียณอายุราชการด้วยความภาคภูมิ สมเกียรติกับการรับราชการ

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค สร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นครั้งแรก จัดพิธีวันสุดท้ายแห่งการเกษียณอายุราชการด้วยความภาคภูมิ สมเกียรติกับการรับราชการ

...ถือเป็นมิติแห่งการเปลี่ยนผ่านของหน้าที่ 
แต่ไม่อาจเปลี่ยน ความเคารพรัก ความผูกพันที่มีต่อกัน...พวกเราชาวสปคม.ยังเคารพรัก นับถือ และยินดีต้อนรับเมื่อกลับมาเยี่ยม

วันนี้( 28 กันยายน 2561) นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขอชื่นชมผู้เกษียณ ประธานจัดพิธีวันสุดท้ายแห่งการเกษียณอายุราชการ “ ตัวห่างไกล แต่ใจคิดถึง...ด้วยรักและผูกพัน จากพวกเราชาวสปคม.”ด้วยความภาคภูมิ อย่างสมเกียรติ ทำให้ผู้เกษียณและเจ้าหน้าที่ ประทับใจถึงกับน้ำตาไหล

...นพ.รุ่งเรือง กล่าวชื่นชม ผู้เกษียณฯ ดังนี้
1. นายธีระ เบญจมโยธิน นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภารกิจป้องกันควบคุมโรคพื้นที่กรุงเทพมหานคร และศูนย์นวตกรรมคลินิก เป็นผู้ที่มีความตั้งใจพัฒนางาน ได้รับความช่วยเหลือ การขับเคลื่อน จนกระทั่งงานปรับระบบ เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น ศูนย์นวัตกรรมคลินิกขึ้นได้ เป็นแบบอย่างที่ดี รักเจ้านายและรักษาความถูกต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ปฏิบัติงานอยู่กับหน่วยงานนี้ เป็นเวลา 27 ปี

2. นางสุวารี จามาศ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ หัวหน้ายานพาหนะ เป็นแบบอย่างที่ดีเรื่อง ความถูกต้อง มีความจริงใจ ปฏิบัติงานอยู่กับหน่วยงานนี้ เป็นเวลา 22 ปี

3. นายณรงค์ อักสวง พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค ๒ เป็นผู้มีน้ำใจ เป็นที่ประจักษ์ ถึงแม้ไม่ได้ดำรงตำแหน่งระดับสูง มีศักยภาพเป็นวิทยากร สอนหนังสือเรื่องยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยความรู้จริง เข้าใจจริง ปฏิบัติงานอยู่กับหน่วยงานนี้ เป็นเวลา 15 ปี

4. นายสุเมธ วิลัยกิจ นิติกร ย้าย เพื่อดูแลครอบรัว นับว่า เป็นผู้ที่มีความตั้งใจการทำงาน ช่วยงานด้านงานกฎหมายอย่างมาก มีความเสียสละ ลงพื้นที่ในช่วงเทศกาลต่างๆ ในการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ อยู่กับหน่วยงานนี้ เป็นเวลา 11 ปี

และร่วมร้องเพลง “เราและนาย”มอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ย้าย พร้อมมอบดอกกุหลาบ และบุคลากรของสปคม. ร่วมกันส่งขึ้นรถและอวยพร ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

สร้างความประทับใจให้กับผู้เกษียณและเจ้าหน้าที่ เป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี องค์กรอยู่อย่างมีความสุข

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ