สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสำหรับหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนอาคารสูงเขตเมือง ในระยะเปลี่ยนผ่านการ ถ่ายโอนภารกิจของหน่วยบริการสาธารณสุขสู่หน่วยบริการส่วนท้องถิ่น (ยูวิลล์แคร์พลัส) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ