สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วม "พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562"

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วม "พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562"

     วันพฤหัส 3 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมพิธี ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

     นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นำบุคลากร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 รับพรพระเพื่อความเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิตและมีความสุข
…………………………………………………..
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ