สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน “การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง”

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน “การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง”

    วันนี้ (15 มกราคม 2562) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต แพทย์ประจำศูนย์นวัตกรรมคลินิก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รายชื่อดังนี้ 
- Dr.Erqing Zhang : Department of Disease Prevention and Control of Health and Family Planning commission, Government of Anhui Province, People's Republic of China 
- Dr.Tianping Wang : Director, Anhui Provincial Institute of Parasitic Disease 
- Dr.Yong Chan : Director, Institute of Endemic Disease Control of Wuhu City, Anhui Province 
- Dr.Jiaqing Zhao : Director, Schistosomiasis Control Station of Yi’an District, Tongling City, Anhui Province

    โดยวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมชมการทำงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษา ดูงาน ทางด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและระบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ภายในการประชุม มีการบรรยาย เรื่อง “Urban Disease Control and Prevention” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
…………………………………………………..
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ