สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดจิ๋วไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว(ไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5) เพื่อประชาชนมีความรู้เท่าทัน มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความตื่นตระหนก สามารถดูแลป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัย รวมทั้งร่วมมือกันลดปริมาณการเกิดฝุ่น เพื่อสังคมส่วนรวม

     วันนี้ (24 มกราคม 2562) ณ ชั้น 1 ศูนย์นวตกรรมคลินิก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งเกินมาตรฐานในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากคลินิกศูนย์บริการโรคในเขตเมืองให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก, สถานการณ์ปัจจุบัน, กลุ่มเสี่ยงที่ควรระวัง และวิธีการป้องกันเบื้องต้นจากฝุ่นละอองหรือหมอกควันที่เป็นอันตราย เพื่อป้องกันการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ 
     นอกจากนี้ขอความร่วมมือเพื่อสังคมส่วนรวม ช่วยกันลดปริมาณการเกิดฝุ่น เช่น ไม่เผาขยะโดยเฉพาะขยะที่เป็นสารพิษ, ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดพัก, ลดการใช้รถยนต์หรือใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อไม่ให้มลพิษจากท่อไอเสีย ทำให้คุณภาพอากาศไม่ดี พร้อมทั้งได้แจกสื่อแผ่นพับ และเอกสารให้ความรู้ในเรื่อง PM2.5ดังกล่าว เพื่อสร้างความรอบรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำบอกต่อให้กับครอบครัว คนรักและชุมชน ลดความตื่นตระหนก ส่งผลให้แก่ประชาชนปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี
.......................................

ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. เมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ