สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค นำเสนอผลงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการตรวจเยี่ยมกรมควบคุมโรค

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี เรื่อง รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (Bangkok Dengue Unit: BDU) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการตรวจเยี่ยมกรมควบคุมโรค

     วันนี้ (25 มกราคม 2562) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้เข้าร่วมกับกรมควบคุมโรค ต้อนรับการตรวจเยี่ยมกรมควบคุมโรคได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยม 
ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอาชีวเวชศาสตร์

     โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมควบคุมโรค(กพร.กรมควบคุมโรค) ได้จัดให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นำเสนอเป็นหน่วยงานแรก เนื่องจาก นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกรมควบคุมโรค ที่กรมควบคุมโรค จะเป็นระบบราชการ 4.0

     ทั้งนี้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี เรื่อง รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร(Bangkok Dengue Unit: BDU) ซึ่งเป็นหน่วยงาน 1 ใน 7 ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอกับท่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อน ร่วมกับ การมีส่วนร่วมของประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข ใช้Application ทันระบาดในการสำรวจลูกน้ำ สามารถรายงานผลแบบReal time เป็นประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคทันเวลา ซึ่งได้ขยายผลให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และจะขยายผลไปทั้งประเทศ ต่อไป

     สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สนับสนุนการดำเนินงาน และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนารูปแบบ พัฒนาระบบ กลไกการทำงานพื้นที่เขตเมือง เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย การเกิดโรคและภัยสุขภาพ และลดการเสียชีวิตพื้นที่เขตเมือง เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี

................................................................................................................................................................................

ส = สร้างสรรค์ สามัคคี “มีความสุข” 
ป = ประชาชน ประเทศชาติต้องมาก่อน
ค = ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม = เมืองสุขภาพดี พหุภาคีมีส่วนร่วม


ข่าวสารอื่นๆ