สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเก็บข้อมูลการจัดระบบบริการสุขภาพในเทศบาลนครตามกรอบ 6 building blocks

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.)พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในการเก็บข้อมูลการจัดระบบบริการสุขภาพในเทศบาลนครตามกรอบ 6 building blocks

...วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร และเครือข่ายในการดำเนินงานเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เขตเมือง (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

...ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรที่ดูแลกลุ่มเขตเมืองของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1- 12

...การประชุม แบ่งการอภิปราย 6 กลุ่มตามกรอบ 6 building blocks คือ

  • กลุ่มที่ 1 ระบบบริการสุขภาพ
  • กลุ่มที่ 2 กำลังคนด้านสุขภาพ
  • กลุ่มที่ 3 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
  • กลุ่มที่ 4 สื่อองค์ความรู้ ยา ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • กลุ่มที่ 5 ระบบข้อมูลสารสนเทศ
  • กลุ่มที่ 6 ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล

ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ มีส่วนร่วมของเครือข่าย แสดงความคิดเห็นในการออกแบบ เพิ่มเติมเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

...นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้ คำแนะนำ เรื่องการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดบริการระบบสุขภาพของเทศบาล 

...................................................................................................................................................

ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ