สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพที่ดี

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพที่ดี

...วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดบริการตามรูปแบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สปคม. โดย นางนภัทร วัชราภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นประธานเปิดการประชุม มีวัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายและประชาชนที่มารับบริการให้มีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อ(NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด 
  • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน

ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ดังนี้

  • บรรยายหัวข้อ “ ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และการจัดการตนเองตามหลักโภชนาการอาหาร 12 หมู่ ” โดย พญ.วรงค์กช เชษฐพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  • บรรยายหัวข้อ “ การนวดกดจุดสะท้อนเพื่อคุณภาพชีวิตและระบบไหลวียนเลือด สู่ความงามสุขภาพกายและใจ ” โดย นพ.นาธาน กุลภัทรเวช นายแพทย์ชำนาญการ
  • การฝึกปฏิบัติ กลุ่มที่ 1 : การนวดกดจุดสะท้อนเพื่อคุณภาพชีวิต สู่ความงามสุขภาพกายและใจ โดย นพ.นาธาน กุลภัทรเวช นายแพทย์ชำนาญการ
  • การฝึกปฏิบัติ กลุ่มที่ 2 : โภชนาการ อาหาร 12 หมู่ โดย พญ.วรงค์กช เชษฐพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  • การฝึกปฏิบัติ กลุ่มที่ 3 : การเตรียมตัวดูแลสุขภาพผิวพรรณเพื่อระบบไหลเวียนเลือด โดย นางสาวสุชญา โตมา นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มศูนย์นวตกรรมคลินิก

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชนที่มารับบริการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่ดี เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเอง ครอบครัวและชุมชนต่อไป
.......................................

ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ