สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Hipot – การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ” ศาสตร์ชีวิตแนวใหม่ของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Hipot – การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ” ศาสตร์ชีวิตแนวใหม่ของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม

...วันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ โดยแพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญมาภรณ์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดพิธีการประชุม ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

...การประชุม ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร สถาบันอินทรานส์ ในการบรรยาย เรื่อง การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ และประเด็นปัญหา ความท้าทาย ของหน่วยงาน 
ภายในงานสัมมนา ประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ดังนี้
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การบูรณาการทางจิต เรื่อง “การระเบิดศักยภาพจากภายในผ่านฐานรากชีวิตที่แข็งแกร่ง”
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การบูรณาการทางปัญญา เรื่อง “การสร้างองค์กรแห่งการ เรียนรู้อย่างยั่งยืน”
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การบูรณาการทางปัญญา การบูรณาการทางอารมณ์เรื่อง “การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การบูรณาการทางอารมณ์ เรื่อง “การสร้างความมั่นคงภายในผ่านการเห็นคุณค่าตนเอง”
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การบูรณาการทางอารมณ์ เรื่อง “การสร้างทีมงานให้เข้มแข็งผ่านการเห็นคุณค่าในความแตกต่าง” 
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การบูรณาการการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เรื่อง “การสร้าง องค์กรให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน” 
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การบูรณาการการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เรื่อง “การสร้าง ผู้นําการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน”
- บรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างเป็นองค์รวม”
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ สปคม. อย่างเป็นองค์รวม”

...ส่งผลให้บุคลากร ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ มีความเข้าใจในระบบเชิงปฏิรูปศักยภาพซึ่งไร้ขีดจำกัด ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน ความมุ่งมั่น และมีกรอบความคิด ซึ่งเป็นฐานรากชีวิต เป็นแหล่งที่มาของศักยภาพภายใน การยกระดับศักยภาพโดยการเปลี่ยนกรอบความคิด โดยที่ตนเองเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือในการปรับเปลี่ยน และเลือกตอบสนองเมื่อมีอะไรมากระทบ

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ทั้งตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม โดยเน้นที่กระบวนการการเชื่อมโยงอย่างเป็นขั้นตอน บนพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร เพื่อความสำเร็จ ความเจริญงอกงามของชีวิต อย่างมั่นคง ยั่งยืน สมดุล มีคุณค่าและความหมาย บนพื้นฐานของคุณธรรมและหลักการที่ถูกต้อง
........................................................................................................................................

ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ