สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ผนึกกำลังขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ผนึกกำลังขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักวัณโรค กองโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวางแผนป้องกัน ควบคุมวัณโรคในพื้นที่

...วันที่อังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก ภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
ซึ่งผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค จากโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

...กิจกรรมในการประชุม ประกอบด้วย
1.การอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรักษาผู้ป่วยวัณโรค ปัญหา/อุปสรรคที่พบ การแก้ไขปัญหาของแต่ละหน่วยงานที่ตรวจพบ และการรักษาผู้ป่วย XDR-TB
โดยมี นพ.ยุทธิชัย เกษตรเจริญ ที่ปรึกษาสำนักวัณโรค เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย เเละอภิปรายร่วมกับผู้แทนจากโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

  • นางจันทรสุดา เจียมงานทรัพย์ ผู้จัดการแผนกป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพญาไท 1
  • นางสาวกฤษณา ชีวะกุล สถาบันโรคทรวงอก
  • พญ.ประณิธิ ด่านพรประเสริฐ โรงพยาบาลกลาง
  • พญ.ชุลีกร โสอุดร โรงพยาบาลสิรินทร

2. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อย่อย 3 หัวข้อคือ 

  • การแจ้งและสอบสวนวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก โดย พญ.ภันทิลา ทวีวิกยการ (สำนักระบาดวิทยา เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม)
  • การดูแลรักษาโดยทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล โดย พญ.สุพรรณี จิรจริยาเวช โรงพยาบาลตากสิน (เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม)
  • การดูแลต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลและเครือข่ายในพื้นที่ โดย พญ.อลิศรา ทัตตากร ผอ.กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม)

...การประชุมครั้งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่เครือข่ายคลินิกวัณโรค ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ได้รับรู้รับทราบเห็นความความสำคัญที่ต้องร่วมมือกันในการป้องกันวัณโรค การรายงานสถานการณ์วัณโรคที่เป็นปัจจุบัน การรักษาตามมาตรฐาน การส่งต่อการรักษาที่ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และป้องกันวัณโรคดื้อยาหลายขนาน นำไปสู่การวางแผนป้องกันควบคุมวัณโรค ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุม ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี
……………………………………………………………................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ