สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ส่งเสริมบุคลากรดูแลสุขภาพและทดสอบสมรรถภพทางกาย เพื่อบุคลากรมีสุขภาพดี

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ส่งเสริมบุคลากรดูแลสุขภาพและทดสอบสมรรถภพทางกาย เพื่อบุคลากรมีสุขภาพดี พัฒนางานระบบกลไก การป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองอย่างมีความสุข เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี

...วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2 อาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มอบให้ กลุ่มศูนย์นวัตกรรมคลินิก จัดกิจกรรม “บริการส่งเสริมสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกาย” ให้กับบุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กิจกรรม ได้แก่

  • ทดสอบความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อบ่า ไหล่ และขา  
  • วัดสมรรถภาพทางกาย
  • การตรวจสมรรถนะการมองเห็น
  • โภชนบำบัดอาหาร 12 หมู่
  • การสาธิตวิธีการทำอาหารคีโต (โยเกิร์ตธรรมชาติ)

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำการเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลลอรี่ต่ำ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบุคลากรนำไปปรับใช้ในการรับประทานอาหาร เพื่อบุคลากรมีสุขภาพดี พัฒนางานระบบ กลไก การป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองอย่างมีความสุข 
..........................................................................................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ