สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายงานป้องกันควบคุมโรคเขตภาคกลาง จัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมควบคุมโรค (กลุ่มภาคกลาง)

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายงานป้องกันควบคุมโรคเขตภาคกลาง จัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมควบคุมโรค (กลุ่มภาคกลาง)

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพฯ

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดประชุมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมควบคุมโรค (กลุ่มภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2562 ในหัวข้อ “Pre meeting Focal point บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่มภาคกลาง)”

...ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นที่ปรึกษาการประชุมครั้งนี้ โดยมี นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้การต้อนรับ

...วัตถุประสงค์ เพื่อ 

  • ชี้แจงแนวการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผู้แทนกองนวัตกรรมและวิจัย
  • เพื่อพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์ และประเด็นปัญหาของแต่ละหน่วยงาน ตามแผนการวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 – 2564

...ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี,
กองนวัตกรรมและวิจัย และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...ผลการประชุม ได้หัวข้อโครงการวิจัยร่มใหญ่ เรื่อง นวัตกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประชาชนเขตเมืองชุมชนบ้านจัดสรร และ ร่างโครงการย่อย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินความรู้ เพื่อสังเคราะห์คำแนะนำในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

...ซึ่งสรุปประเด็นปัญหา คำถามวิจัยและข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะนำไปใช้ในการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมควบคุมโรค (กลุ่มภาคกลาง) เพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เพื่อประชาชนให้มีสุขภาพดี ทั้งนี้จะจัดทำเสนอโครงร่างการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป
.............................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ