สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค รับตรวจเยี่ยมนิเทศจากรองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค รับตรวจเยี่ยมนิเทศจาก ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ เพื่อติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง ปี 2562

วันนี้ (22 มีนาคม 2562) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

...ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามหน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ภายใต้สายรองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่ดูแลรับผิดชอบ เรื่อง การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวันนี้ ตรวจเยี่ยม สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 
โดยมี แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้การต้อนรับ 
...วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย อธิบดีกรมควบคุมโรคและจุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง รับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

...ทั้งนี้ โดยสรุป ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวชื่นชม ผลงานสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มีความก้าวหน้ามาก มีการพัฒนาระบบ กลไก รูปแบบการป้องกันควบควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น การทำงานให้ บรรลุเป้าหมาย ให้ยึดหลัก 3 เรื่อง คือ ทำงานเป็นระบบ, ทำงานเป็นทีม และบุคลากรทำงานอย่างมีความสุข ทั้งสามเรื่องจะทำให้งานประสบผลสำเร็จ ประชาชน ได้รับการปกป้อง เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ส่งผลให้ประชาชนพื้นที่เขตเมืองมีสุขภาพที่ดี
...........................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ