สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายกทม. ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 พื้นที่เขตจตุจักรและเขตคลองสาน

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับภาคีเครือข่ายกทม. ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวัง การละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ รวมทั้งอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ในพื้นที่เขตจตุจักร และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562

...วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ เขตจตุจักร และเขตคลองสาน

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค โดยกลุ่มพัฒนานโยบายฯ และกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ ลงพื้นที่ปฎิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักร (ช่วงเช้า) และสำนักเขตคลองสาน (ช่วงบ่าย) 
อีกทั้งภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักป้องกันและบำบัดยาเสพติด และสำนักอนามัย กทม.ร่วมกันตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ณ พื้นที่เขตจตุจักร และเขตคลองสาน กทม. 
สถานที่เป้าหมาย ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ปั้มน้ำมัน สถานีขนส่ง และบนรถโดยสาร รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง 
........................................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ