สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายกทม. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ณ บริเวณเขตดอนเมืองและเขตหลักสี่

    

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายกทม. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวัง การละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ในพื้นที่เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 เพื่อประชาชนปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนและลดการเสียชีวิต

...วันนี้(12 เมษายน 2562) ณ พื้นที่เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

    แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคและคณะ ปฎิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตดอนเมือง และสำนักเขตหลักสี่ อีกทั้งภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักป้องกันและบำบัดยาเสพติด และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกันลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ณ พื้นที่เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

    โดยมี เป้าหมายได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ปั้มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟและ
ท่าอากาศยานดอนเมือง พื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 27 แห่ง และพื้นที่เขตหลักสี่ 19 แห่ง รวมทั้งสิ้น 46 แห่ง
……………………………………......................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. เมืองสุขภาพดี พหุภาคีมีส่วนร่วม


ข่าวสารอื่นๆ