สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรสู่ระบบราชการ 4.0

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พัฒนาหน่วยงานและบุคลากร..สู่ระบบราชการ 4.0

...วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกินนรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 อันเป็นการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้เป็นองค์กรคุณภาพมีความสามารถและยกระดับศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และเป็นผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชาชน

  แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ระหว่างวันที่ 22 - 24 เม.ย.2562 นี้

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย การปฏิรูปสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนั้น เพื่อให้แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา หน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ขึ้น

...วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการดําเนินงานสอดคล้องนโยบายการปฏิรูปสู่ระบบราชการ 4.0 และเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเห็นกรอบแนวทางการพัฒนาหน่วยงานสู่ ระบบราชการ 4.0 ในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าประชุม คือ บุคลากรของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จํานวน 55 คน

...การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร: ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอทไวส คอนซัลติ้ง จํากัด

ได้บรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เช่น ระบบสุขภาพเขตเมือง ข้อมูลสถานการณ์ระบบสุขภาพเขตเมืองในประเทศและต่างประเทศ, แนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0, ตัวอย่างหน่วยงานพัฒนาระบบราชการ 4.0, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และฝึกปฏิบัติแต่ละหมวดของPMQA กับการสร้างนวตกรรม หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0

...ประเด็นสำคัญ การดําเนินงานปฏิรูปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้ ต้องขับเคลื่อนผ่านกลไก ภาครัฐ ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับต่อการเป็นประเทศไทย 4.0 โดยระบบราชการจะต้องตอบสนองต่อประชาชนอันได้แก่

1. ต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงเข้ากับทุกฝ่าย หมายถึง มีความเปิดเผยและโปร่งใสในการทํางาน การดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

2. ต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การทํางานเชิงรุกโดยตั้งคําถามเสมอว่า ประชาชนต้องการอะไร มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

3. ต้องมีความฉลาด และรู้จักคิดริเริ่ม หมายถึง การดําเนินงานที่สร้างนวัตกรรมหรือความริเริ่ม และประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างคุณค่าและสามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้

---------------------------------------------
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ