สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ(NCDs) พื้นที่ กทม.ทั้งภาครัฐและเอกชน

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ(NCDs) พื้นที่ กทม.ทั้งภาครัฐและเอกชน

...วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ(NCDs) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการตามรูปแบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภายหลังที่ผ่านการอบรมป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในแต่ละบริบทของเครือข่ายเขตเมือง

...วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรูปแบบ ครู ข ที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ(NCDs)ในสถานบริการภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

...เรื่องแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ได้แก่

- เรื่องระบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละพื้นที่

- เรื่องการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย มีความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

- เรื่องประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงและลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยศูนย์นวัตกรรมคลินิก ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก ซึ่งจัด โครงการ"คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร" จัดบริการวัดความดันโลหิต ชั่งนำ้หนัก วัดส่วนสูง คำนวณดัชนีมวลกาย ทดสอบความจุปอด ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ
ให้กับผู้เข้าประชุม และเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคด้วย เพื่อบุคลากรมีสุขภาพดี
----------------------------------------------------------------------------
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ