สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

....นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เป็นวันแรก พร้อมคณะผู้ติดตาม..ผอ.โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราสีมาและคณะ จำนวน 20 คน โดยมี แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่ม และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และผู้อำนวยการ ได้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นศิริมงคล ก่อนไปพบกับเจ้าหน้าที่ในห้องประชุมฯ

..ทั้งนี้ นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวทักทายเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกันเอง และกล่าวทิศทางนโยบายการทำงาน เน้นพัฒนางาน เพื่อให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับ ร่วมมือกันทำงาน และเน้นด้านสร้างขวัญกำลังใจ ด้วย

...รูปแบบการทำงาน 3 ส่วน คือ 
1.ส่วนพื้นที่รับผิดชอบ..ทำงาน ประสานานกับกทม. 
2.ส่วนวิชาการ การทำงานกับเครือข่าย การเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเขตเมืองของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 เขต 
3. ส่วนบริการประชาขน เช่น ศูนย์นวัตกรรรมคลินิก เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรคผิวหนัง

...โดยปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ประสบผลสำเร็จ ดังนี้
1) ทำงานโดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมากขึ้น(Public Private Partnership) เน้นประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด( Social Enterprise) 
2) การทำงานในฐานะสำนักวิชาการส่วนกลาง 
3) ทำงานงานเป็นต้นแบบการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...สำหรับงาน ต้องดำเนินการในพื้นที่เขตเมือง เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี คือ
1) งานอุบัติเหตุในพื้นที่เขตเมือง 
2) งานป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ โดยเน้นที่โรคที่เกิดจากการเดินทางโดยใช้หลักการของ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
3) งานศูนย์ฝึกอบรม เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นสถาบัน ต้องดำเนินการ 5 งาน คือ งานบริการ งานวิจัย งานนวัตกรรม งานจัดการความรู้ และงานฝึกอบรม 
4) งานต้นแบบการให้บริการปฐมภูมิเขตเมืองที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกันควบคุมโรค (Model Primary Prevention)
5) งานป้องกันควบคุมวัณโรค กลุ่มเสี่ยงพื้นที่เขตเมืองในรูปแบบการจัดบริการถึงบ้านเพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ร่วมมือกับภาคีภาคส่วนชุมชนที่สำคัญ

  

 


ข่าวสารอื่นๆ