สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย ขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ...ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่ 13 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดบาดเจ็บและเสียชีวิต

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย ขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ...ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่ 13 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดบาดเจ็บและเสียชีวิต

...วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 13

...ที่ผ่านมา สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้ปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายพื้นที่เขตเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตสุขภาพที่ 13 โดย ติดตามเยี่ยม เสริมพลังการดำเนินงานของเครือข่าย เช่น โรงเรียนปลอดบุหรี่ปลอดเหล้าประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่น ตรวจเตือนสถานที่เป้าหมาย ได้แก่ ร้านค้า ร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ สถานีรถไฟ ปั้มน้ำมัน ท่าเรื่อ และห้างสรรพสินค้า สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย การให้หรือเสนอให้สิทธิในการชิงโชค ชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดตอบแทน การแจก แถมให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการให้บริการอย่างอื่น จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด และห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มิได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ด้วย

...เพื่อให้การดำเนินการมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดบาดเจ็บและเสียชีวิตสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคจึงได้จัด“ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเขตสุขภาพที่ 13 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง ร่วมกันถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสำเร็จการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาอุปสรรคการด้เนินงาน และข้อเสนอแนะ

…ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานเขตสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน

...ผู้เข้าประชุม เสนอแนวทางแก้ไข เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนน การบาดเจ็บและการเสียชีวิต คือ ให้เน้นดำเนินการตรวจจับ ช่องทางการแจ้งผู้กระทำผิดผ่านทางแอพพลิเคชั่น และคุมเข้ม การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประชาชนพื้นที่เขตเมือง มีความปลอดภัยและสุขภาพดี

 

 


ข่าวสารอื่นๆ