สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.เดินหน้าขับเคลื่อน..พัฒนา ระบบ กลไก งานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำ

สปคม.เดินหน้าขับเคลื่อน..พัฒนา ระบบ กลไก งานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำ

  

     วันนี้ 21 พฤษภาคม 2562 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) นำโดยผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง เข้าพบผู้อำนวยการ กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ 
คุณวิชชุดา คงพร้อมสุข และคณะเพื่อหารือและเสนอแนวคิดในการพัฒนา ระบบ กลไก ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำ ดังนี้

1. แสวงหาแนวร่วม แจ้ง เรื่อง สปคม. กำลังจัดตั้งกลุ่มงานของสปคม.ที่รับผิดชอบทำงานร่วมกับกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ในการวางระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำเขตเมืองทั่วประเทศ

2.โครงสร้างสำคัญของเรือนจำกำลังจะเกิดขึ้น เรือนแยก และสังเกตอาการกลุ่มโรคระบาดในผู้ต้องขังรายใหม่ กักกันแรกรับ 7 วัน ก่อนเข้าแดน ได้ดำเนินบางพื้นที่ กำลังขยายและเพิ่มขึ้นต่อๆเนื่องทุกๆปี เพื่อป้องกันนักโทษรายใหม่นำโรคไปแพร่ระบาดในเรือนจำ ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเป็นมาตรฐานของเรือนจำ ที่ต้องทำ

3. เตรียมพัฒนาระบบ บริการร่วมกันสร้างระบบรายงานโรค ที่เกิดจากการให้บริการผู้ป่วยในเรือนจำแบบ ระบบอิเล็กโทรนิก (เดิมใช้ระบบการนับจากการจดบันทึก) และเตรียมสร้างรูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ(Model of Primary Care Unit) ณ เรือนจำ นำร่อง...ที่มีความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคร่วมกัน

แนวคิดดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเรือนจำ เนื่องจากช่วยปิดช่องว่างการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำที่ผ่านมา ทั้งด้านข้อมูล ระบบการดำเนินงาน และด้านบุคลากร


ข่าวสารอื่นๆ