สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรม สุจริต โปร่งใส

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรม สุจริต โปร่งใส

  

    วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

    สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นำโดย นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ลงนามพร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรม ความโปร่งใสต้านทุจริตประพฤติมิชอบ ในการดำเนินงานและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”


ข่าวสารอื่นๆ