สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมโครงการจิตอาสา

บุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" ปรับปรุงคลองเปรมประชากรและคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
    วันที่14 ตุลาคม 2561 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นำทีมบุคลากร ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมปรับปรุงคลองเปรมประชากรและคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 
ระหว่างวันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2561 โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็นอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่ในการสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงในชุมชนสองฝั่งคลอง 
ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจำนวนวันละ 10 คน ทุกวัน 
    สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมทำความดี เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน พัฒนาลำน้ำและชีวิต และเป็นแบบอย่างในการทำความดีอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป
..............................................................................................................................................................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ