สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ร่วมกับเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพ และกทม. ขับเคลื่อน“เร่งรัดค้นหาคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ” คืนคนดีสู่สังคม เพื่อลดอัตราผู้ป่วยในเรือนจำในพื้นที่เขต กทม.

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพ และกทม. ขับเคลื่อน“เร่งรัดค้นหาคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ” คืนคนดีสู่สังคม เพื่อลดอัตราผู้ป่วยในเรือนจำในพื้นที่เขต กทม.

  

  

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

….นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ต้อนรับคณะทีมสำนักงานหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) เขต 13 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมา ปี 2561 ได้ร่วมมือ บูรณาการงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) เขต 13 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสปสช.ได้วางแผนกับเรือนจำทั้ง 7 แห่ง และโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เร่งรัดคัดกรองวัณโรค ด้วย เอกซเรย์ทรวงอกผู้ต้องขังทุกรายในเรือนจำ หากกรณีที่ผลเอกซเรย์ทรวงอกพบความผิดปกติ จะมีการเก็บเสมหะส่งตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (AFB) และ/หรือ ตรวจเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วย Molecular diagnosis Xpert MTB/RIF ดำเนินการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบันทึกข้อมูลการคัดกรองในโปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลวัณโรคแห่งชาติ (National tuberculosis information program :NTIP)

...การเร่งรัดค้นหาวัณโรคในเรือนจำ “คืนคนสุขภาพดีสู่สังคม” เพื่อลดอัตราผู้ป่วยในเรือนจำ ในพื้นที่เขต กทม. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พร้อมเป็นหน่วยเชื่อม ปิดช่องว่างและให้การสนับสนุนกับระบบการค้นหา คัดกรองผู้ป่วยในเรือนจำ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข(Public Health Laboratory) ตรวจเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วย Molecular diagnosis Xpert MTB/RIF เพื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาได้ทันท่วงที ได้รับการกินยารักษาวัณโรคได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องตามมาตรฐานการควบคุมวัณโรค ลดการแพร่ระบาดวัณโรคในเรือนจำ รวมทั้งลดการป่วยวัณโรคในเรือนจำได้อย่างมีประสิทธิผล


ข่าวสารอื่นๆ