สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสธ. ขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็ง“เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน ในการเฝ้าระวังสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล พื้นที่ กทม.

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสธ. ขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็ง“เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน ในการเฝ้าระวังสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล พื้นที่ กทม.

  

  

...วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลเอกชน พื้นที่กทม.” โดยนางนภัทร วัชราภรณ์ รองผอ.ฯเป็นผู้กล่าวรายงาน

...นายแพทย์เอนก เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี ตลอดจนความหนาแน่นของประชากร เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตคนเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้จัดทำโครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน เฝ้าระวังสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล เอกชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร(Influenza Bangkok) ตั้งแต่ กันยายน 2559 โดยมีเป้าหมายเฝ้าระวัง ครอบคลุมพื้นที่ 6 โซนของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ นอกจากนี้ สร้างความร่วมมือกับบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่จากผู้ป่วยที่มารับการรักษาในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ด้วย

...วัตถุประสงค์การจัดประชุม ครั้งนี้ เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังติดตามแนวโน้มสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานเครือข่าย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย จัดระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ ด้านข้อมูล นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สำนักระบาดวิทยา ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้าน สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวม 45 คน

...รูปแบบประชุม ได้แก่ บรรยายพิเศษ เรื่อง สุขภาพโลก(Global health) การอภิปราย ความท้าทายในการจัดการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์กับเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนในแต่ละโซน ทำให้ได้รับทราบสถานการณ์และติดตามแนวโน้มสายพันธุ์ของไวรัสชัดเจนยิ่งขึ้น ติดตามการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว สามารถกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในระดับนโยบาย การวางแผนจัดเตรียมวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสายพันธุ์ในแต่ละปี และผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับประชาชนได้รับการปกป้อง ลดอัตราป่วยอัตราตายและมีสุขภาพดี


ข่าวสารอื่นๆ