สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค พัฒนาเครือข่าย สนับสนุนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ สคร.ที่ 9 นครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา ในกลุ่มเปราะบาง 

สปคม. กรมควบคุมโรค พัฒนาเครือข่าย สนับสนุนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ สคร.ที่ 9 นครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา ในกลุ่มเปราะบาง 

  

  

...วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา

   นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นำคณะเจ้าหน้าที่ “พัฒนาเครือข่าย สนับสนุนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” โดยร่วมกับกลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3 แห่ง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา คือ 1) กลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นชุมชนแออัด บริเวณสองข้างทางรถไฟ 
2) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 3) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

   หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา, ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดบูรพ์, โรงพยาบาลเดอะโกลเด้นเกท, ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 โพธิ์กลาง, มูลนิธิหลักเสียงเซียงตึ๊ง (สว่างเมตตาธรรมสถาน) และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

...นายแพทย์เอนก กล่าวต่อไปว่า ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง กลุ่มเสี่ยงซึ่งมีภูมิต้านทานโรคต่ำมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้ หากป่วยเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น ชุมชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จึงได้สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 500 โด้ส เพื่อบริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว

   พร้อมทั้งมอบ เสื้อผ้า อุปกรณ์ ของเครื่องใช้ และอาหารแห้ง ให้กับผู้ดูแลชุมชนกลุ่มเปราะบาง และสถานสงเคราะห์ ตามลำดับ ดังนี้
1) ประธานชุมชนสองข้างทางรถไฟ 
เทศบาลเมืองนครราชสีมา
2) คุณณิชาสุธณี นกนอก 
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 
3) คุณนารินทร์ ดูเรืองรัมย์ 
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 


ข่าวสารอื่นๆ