สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ

  

  

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

...สำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดงานรวมพลังเครือข่ายผู้ท้าชวน 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันของกรุงเทพมหานคร โดย แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิด ผู้ร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมจำนวน 500 คน

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมจัดบูธกิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงการบูรณางานด้านการสื่อสารความเสี่ยงตามบริบทพื้นที่, สื่อสารความเสี่ยงและรณรงค์โรค/ภัยสุขภาพตามกลุ่มโรคได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีความทั่วถึง รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน และประเมินผลการรับรู้ รับทราบ พฤติกรรมสุขภาพเรื่องโรคและภัยสุขภาพ และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ในมุมมองของประชาชนในเขตเมืองและหน่วยงานเครือข่าย ทั้งนี้ ภายในงานมีการเสวนาเพื่อส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ และมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างของการเลิกสูบบุหรี่

   สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ มีการบูรณางานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองมีสุขภาพที่ดี รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันโรคได้


ข่าวสารอื่นๆ