สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  

  

วันนี้ (6 ส.ค.62) ณ ห้องประชุม EOC ชั้น 2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

   นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) มอบหมายให้ นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและปฏิบัติการควบคุมโรค และ นางศุภรัตน์ บุญนาค หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและการฝึกอบรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองให้การต้อนรับ นางเกศรา แสนศิริทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานปัองกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจข้อมูล และทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กองโรคติดต่อทั่วไป และกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน รวม 7 ท่าน ในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ

โดยมีการให้ข้อมูล ได้แก่ 
1) ระบบปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
2) แผนงานงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์
3) แผนประคองกิจการ การเตรียมความพร้อมด้านอัคคีภัยและการซ้อมแผน
4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวัสดุอุปกรณ์
5) การสื่อสารความเสี่ยง
6) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและยานพาหนะ

   ข้อมูลที่ได้เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC Assessment Tool) และพัฒนาศูนย์ฯให้มีมาตรฐานในระดับสากล

   สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินตามนโยบายกรมควบคุมโรค ผลการดำเนินการที่ผ่านมา ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคทางเดินหายใจตะวนออกกลาง โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์


ข่าวสารอื่นๆ