สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมด้านบริการของศูนย์นวัตกรรมคลินิก "ลงทะเบียนประวัติด้วย Smart card, เรียกคิวอัตโนมัติ และระบบนัดออนไลน์"

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมด้านบริการของศูนย์นวัตกรรมคลินิก "ลงทะเบียนประวัติด้วย Smart card, เรียกคิวอัตโนมัติ และระบบนัดออนไลน์"

  

   

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค

...กรมควบคุมโรค รับการตรวจประเมิน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์การประเมินฯ (PMQA 4.0) โดย สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลกรมควบคุมโรค ผ่านการประเมินฯ รอบที่ 2 และดำเนินการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นี้

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.) นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในโอกาสกรมควบคุมโรครับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์การประเมินระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

...ทั้งนี้ สปคม. ได้นำเสนอนวัตกรรมบริการด้านคลินิกผู้ป่วยนอก ประกอบด้วยระบบใหม่ ดังนี้

- การลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยด้วยระบบ Smart card

- การใช้ระบบเรียกคิวอัตโนมัติ

- การลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์

   ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการซักประวัติและทำบัตรผู้ป่วยนอก, ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับริการ,ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดคิวให้บริการ

...สำหรับลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนทำแฟ้มประวัติผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาล่วงหน้าผ่านระบบ Internet ได้

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพรูปแบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ และได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี และวิถีชีวิตเขตเมือง ส่งผลให้ประชาชนเขตเมืองมีสุขภาพดี


ข่าวสารอื่นๆ