สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลายกับ กทม.

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลายกับ กทม. 

  

  

   นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค ผู้นำทีมสอบสวนเปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์เกิดการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายบริเวณในชุมชนแออัดเปราะบางแห่งหนึ่ง เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา และยังมีรายงานการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครโดยกองควบคุมโรคติดต่อ ได้เชิญประชุม เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 เพื่อหาแนวทางควบคุมการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 65, สำนักงานเขตบางบอน, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้ง สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ รวม 50 คน นั้น

...นพ.เอนก กล่าวว่า นับว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้พัฒนารูปแบบการสอบสวนโรคในชุมชนแออัด เปราะบางที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดโรคระบาด โดยกลไกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชน พร้อมทั้งเก็บตัวอย่าง “ยุงตัวเต็มวัยและลูกน้ำ” ส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคพื้นที่ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียงที่ห่างจากชุมชนด้านทิศเหนือ ตะวันตก ใต้ และตะวันออก ระยะห่าง 2000 เมตร เก็บยุงตัวเต็มวัย จำนวน 16 กลุ่มตัวอย่าง ลูกน้ำ จำนวน 14 กลุ่มตัวอย่าง อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ

...จากการสำรวจพบสภาพแวดล้อมในชุมชน เป็นชุมชนไม่ได้จัดตั้ง จึงไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.) พื้นที่อยู่บริเวณริมคลอง เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีประมาณ 70 หลังคาเรือน สภาพโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นอาคารไม่มั่นคง และมีเศษภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจำนวนมาก จึงมีข้อเสนอการควบคุมป้องกันโรค ดังนี้

1) พบลูกน้ำที่คาดว่าจะเป็นลูกน้ำยุงลายจำนวนมากจึงควรเร่งรัดกำจัดลูกน้ำเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

2) การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค ถือว่า เป็นการป้องกันและ ลงทุนที่คุ้มค่า มากว่าให้โรคระบาดเกิดขึ้น โดยชุมชนและทุกภาคส่วน ร่วมมือกัน


ข่าวสารอื่นๆ