สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค สนับสนุนวิชาการและวิเคราะห์การตลาด เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและอุบัติเหตุจากการทำงานเชิงรุก “รูปแบบธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม”ในสถานประกอบการ พื้นที่เขตเมือง

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สนับสนุนวิชาการและวิเคราะห์การตลาด เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและอุบัติเหตุจากการทำงานเชิงรุก “รูปแบบธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม”ในสถานประกอบการ พื้นที่เขตเมือ

  

  

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท แคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้รับเชิญจากบริษัท แคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม และนำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งทางบริษัทนำเสนอ การปฏิบัติงานตามอย่างเคร่งครัด ด้วยระบบ “Ethics Point” หรือ ข้อจริยธรรมในการทำงาน ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม การรักษาทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมข้อมูลข่าวสาร ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการสร้างพนักงานให้เคารพซึ่งกันและกัน ไม่ใช้อำนาจเกินหน้าที่ 
ซึ่งเป็นระบบรับแจ้งการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้อง โปร่งใส ผลิตภัณฑ์งานรวดเร็วและมีคุณภาพ

...โอกาสนี้ นพ.เอนก ได้นำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการทำงานที่ประสบผลสำเร็จภายใต้กรอบแนวคิดแบบธุรกิจกิจการเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และป้องกันโรคหรืออุบัติเหตุจากการทำงานเชิงรุกและ เยี่ยมชมสถานพยาบาลของสถานประกอบการของบริษัท แคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย ห้องคลินิกความปลอดภัยจากการทำงาน(Safety clinic) ห้องให้นมบุตร ห้องพักผู้ป่วยสังเกตอาการ,จุดประเมินสุขภาพดัชนีมวลกาย และบอร์ดให้ความรู้ แสดงเรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก การดูแลสุขภาพป้องกันภาวะอ้วน

ซึ่งทางนพ.เอนก ได้ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ดังนี้
- รูปแบบการบริการห้องพยาบาล และเปิดให้เป็นที่ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การประเมินผลทางด้านสุขภาพ เพิ่มจากด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- โอกาสนี้ ทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้มอบเอกสารพระราชบัญญัติป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และแผ่นพับความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ

...การพัฒนางานต่อยอดต่อไป....สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ในกลุ่มเครือข่ายสถานประกอบการ และด้านการตลาด วางแผน เพื่อเสนอให้กับบริษัทภาคเอกชน ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ดังนี้
- การจัดตั้งคณะทำงาน โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล เครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์อาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พยาบาล ทีมบริษัทประเมินสถาพยาบาลของโรงงาน
- การเปิด Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพยาบาลต้นแบบที่ดีประจำโรงงาน และข้อเสนอรูปแบบระบบการเฝ้าระวังโรค(Package)ในสถานประกอบการ พื้นที่เขตเมือง
- ความร่วมมือทีมผู้ประเมินสถาพยาบาลของโรงงาน (Audit) โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มุ่งเน้น พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ กับเครือข่ายภาคเอกชนสถานประกอบการ ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม(Social Enterprise)” เพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชน รวมทั้ง สนับสนุนวิชาการ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับเครือข่าย เพื่อบูรณาการงานร่วมกัน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี


ข่าวสารอื่นๆ