สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค สร้างเครือข่าย แสวงหาแนวร่วมในการพัฒนาเมือง ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง กับ ผู้บริหารระดับสูงมหานคร รุ่นที่ 7

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สร้างเครือข่าย แสวงหาแนวร่วมในการพัฒนาเมือง ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง กับ ผู้บริหารระดับสูงมหานคร รุ่นที่ 7

  

  

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้รับเกียรติเชิญจากกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บรรยาย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง ด้วยการสร้างอาหารปลอดภัยให้กับคนเมือง เมื่อเร็วๆนี้(9 สิงหาคม 2562) ณ โรงแรมโกเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

...ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง กับ ผู้บริหารระดับสูง ที่ศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 7) และได้รับแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายจากผู้บริหารระดับสูง 
นับเป็นการสร้างเครือข่าย ขยายแนวร่วมความร่วมมือพัฒนาเมือง ในด้านการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...ผู้เข้ารับฟังบรรยาย ประกอบด้วย ข้าราชการประจำสังกัดหน่วยงานภาครัฐ กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ รวม 130 คน


ข่าวสารอื่นๆ