สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ขับเคลื่อนต่อยอดกับการเคหะแห่งชาติ “ขยายรูปแบบการจัดการสุขภาพในคอนโด เอื้ออาทรทั้งประเทศ”

สปคม. ขับเคลื่อนต่อยอดกับการเคหะแห่งชาติ “ขยายรูปแบบการจัดการสุขภาพในคอนโด เอื้ออาทรทั้งประเทศ”

  

วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เปิดเผยว่า จากที่กรมควบคุมโรค โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ร่วมกับเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการ “การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่” (ทั้งคอนโดฯ ระดับปานกลาง และเอื้ออาทร) ได้รูปแบบการจัดการสุขภาพ ที่นำเสนอขยายผลให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 เขต นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อประชาชนที่พักในอาคารสูงหรือแนวตั้งมีสุขภาพดี 

...ในวันนี้ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย คุณวนิดา สุทธิช่วย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริหารชุมชน และคุณชื่นจิตต์ วิชิต ผู้อำนวยการกองพัฒนาและประเมินคุณภาพชีวิตชุมชน และคณะเข้าพบเพื่อประชุมหารือการบันทึกลงนามข้อตกลง ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กับ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “ในการขยายรูปแบบการจัดการสุขภาพในคอนโดเอื้ออาทรทั้งประเทศ” โดยการเคหะแห่งชาติ ทำหน้าที่พัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อคนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพบว่า การเคหะเอื้ออาทร ที่รับผิดชอบดูแล มีทั้งลักษณะที่เป็นคอนโดมิเนียม อาคารสูง และแนวราบ ลักษณะเป็นหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งทางการเคหะแห่งชาติ จึงมีความสนใจการพัฒนาระบบ กลไก การจัดการสุขภาพที่กรมควบคุมโรค โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ดำเนินการไว้นั้น 


ข่าวสารอื่นๆ