สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เข้าร่วมกิจกรรม “ลดโรคติดต่อ คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม” ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เข้าร่วมกิจกรรม “ลดโรคติดต่อ คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม” ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร

  

  

วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร

...นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อ “ลดโรคติดต่อ คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม” โดยกองโรคติดต่อทั่วไปและกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย
• นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
• นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค 
• พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
• นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ที่ปรึกษากระทรวงยุติธรรม 
• นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป 
• นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
• นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

...ภายหลังพิธีเปิด ประธานเยี่ยมชมบูธกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อ ประกอบด้วย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ การคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี จากน้ำในช่องปาก บูธให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อ เช่น วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส และประธานให้สัมภาษณ์ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง ทั้งด้านวิชาการ การจัดระบบการบริการสาธารณสุข ป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้ง สุขภาพจิต ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝน อาจเกิดระบาดของโรคติดต่อในเรือนจำได้ เนื่องจาก ผู้ต้องขังอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย จากรายงานเรือนจำทั่วประเทศ จำนวน 143 แห่ง เฉพาะทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร ผู้ต้องขังมากถึง จำนวน 8,560 คน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับกรมราชทัณฑ์ เพื่อบริการฉีดให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ จำนวน 11,622 โด้ส ทั้งนี้เน้น การป้องกันควบคุมโรคติดต่อเป็นสำคัญ


ข่าวสารอื่นๆ