สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ และองค์กรเอกชน ลงฉันทามติร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูล 3 ฐานและนิติเวช เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน” ในเขตเมือง

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐนอกกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรภาคเอกชน "ลงฉันทามติร่วมกันบูรณาการข้อมูล ในการพัฒนาระบบข้อมูล 3 ฐาน(ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, กระทรวงสาธารณสุข) และนิติเวช" เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน” ในเขตเมือง ครั้งที่ 2 โดยผลสรุป ออกแบบชุดข้อมูลการเสียชีวิตย้อนหลัง-3 ปี ในกรุงเทพมหานคร (ระหว่างปี 2559 – 2561) และรายงานผลเป็นรูปธรรม พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้คำนึงถึง
1) การบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในเรื่องจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง อยู่ในกรอบข้อกฎหมายและเจ้าของฐานข้อมูล 2) การจัดการข้อมูลกลาง ระบบการทำงาน ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสรุปข้อค้นพบ และเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Sapphire 1-3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
…สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดสัมมนาโต๊ะกลม เรื่อง “Collaborative RTI Data Integration for Enhanced Surveillance 2nd” (การบูรณการข้อมูลเพื่อเสริมความเข้มแข็งของการเฝ้าระวัง การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ครั้งที่ 2)
ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลการเสียชีวิตจากกการจราจรทางถนนอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกัน และสร้างแนวทางการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุดข้อมูล ลดการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน รวมถึงนำมาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากภัยทางถนน
…ในการสัมมนาฯ มีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์สูง มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. แผนการดำเนินงานข้อมูลการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน 3 ฐาน ร่วมกับผลการชันสูตรทางนิติเวช /การดำเนินงานของคณะทำงานในการรวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการลงประสานข้อมูล ณ สถาบันนิติเวช /พยาธิ ทั้ง 7 แห่ง การใช้ข้อกฎหมาย เพื่อการรวบรวมข้อมูล
โดย นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. การนำเสนอข้อมูลหลังบูรณาการกับข้อมูล 3 ฐาน (ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ที่ได้จากสถาบันนิติเวช 7 แห่ง)เปรียบเทียบกับข้อมูล 3 ฐาน (ตำรวจ บริษัทกลางหรือ E-Claim และ มรณะบัตร) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดย นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
3. ข้อค้นพบจากการเก็บข้อมูลการชันสูตรในพื้นที่ของนิติเวช แต่ละแห่ง และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดย
• พ.ต.อ.นพ.สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์ รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ
• รศ.พล.อ.ต.นพ.วิชาญ เปี้ยวนิ่ม รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• รอ. นพ.ปองพล ไตรเทพชนะภัย ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นพ.วรวิทย์ วณิชกุลบดี หัวหน้าภาควิชานิติเวช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• พันตรี นพ.พิชญ์กิตก์ เก้าเอี้ยน แพทย์นิติเวช กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• นาวาอากาศตรี นพ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย หัวหน้าแผนกนิติเวชศาสตร์ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
4. แนวโน้ม ทิศทางการดำเนินงาน และการใช้ AI ในการจัดการข้อมูล Big Data เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน สู่ความยั่งยืนในการจัดการข้อมูล ในพื้นที่ กทม.
โดย นพ.ไผท สิงห์คำ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กรมควบคุมโรค
5. การนำข้อมูลไปใช้เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เช่น การนำเสนอข้อมูลต่อ คณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.กทม.) ศปถ.กทม. /เขต การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข)
โดย นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
6. เปิดเวทีปรึกษาหารือ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ในรูปแบบ 3 ฐานร่วม อย่างเป็นระบบ เพื่อความยั่งยืน
โดย นพ.อำนวย กาจีนะ ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร และรองประธานมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
...สรุปประเด็น การสร้างความร่วมมือ เพื่อการจัดการข้อมูลการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนจากรายงานการชันสูตรพลิกศพกับข้อมูล 3 ฐาน ร่วมกับข้อมูลสถาบันนิติเวช ต่อไป ได้แก่
• ลดข้อกังวลด้านกฎหมายด้วยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
• การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูล โดยมี Platform กลาง ในการเชื่อมโยงกับข้อมูล 3 ฐาน
โดย นพ.อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค
...สรุปสาระสำคัญที่ประชุมเสนอ ที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่
- สาเหตุการตายและพฤติกรรมการป้องกันเช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย ข้อมูลที่ได้ตามพยานหลักฐาน จากพนักงานสอบสวน ในพื้นที่เกิดเหตุ เกือบ 90 %.
- ปัญหา ที่ลงรายงาน ไม่ทราบสาเหตุ อาจทำให้ข้อมูลเกิดความไม่สมบูรณ์
- วินัยการจราจร การชี้จุดเกิดอุบัติเหตุ
- แพทย์นิติเวช จะเป็นผู้ชันสูตร บางแห่งไม่มีต้องส่งต่อ
- คู่กรณี ใบอนุญาตหมดอายุ หรือ อุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี

ข่าวสารอื่นๆ